Voorwaarden

Home Voorwaarden

Hoofdstuk 1 Definities

Alarminstallatie

Een bij of op het Object van Opdrachtgever geplaatste installatie die geschikt is om via het openbare telefoonnet of een vaste lijnverbinding te worden aangesloten op de alarmcentrale van de Meldkamer van Opdrachtgever of op een externe meldkamer.

 

Alarmopvolging

Het doorgeven van de door de meldkamer ontvangen alarmmeldingen aan de door Opdrachtgever aangegeven personen en/of instanties, en indien overeengekomen, het op verzoek van Opdrachtgever ter plaatse instellen van een onderzoek naar de oorzaak van een alarmmelding.

 

Beveiligingsdiensten

Alle vormen van dienstverlening door Opdrachtnemer op het terrein van het terrein van beveiliging en diensten.

 

Boodschappendienst

Het aannemen van en ter verdere behandeling doorgeven aan Opdrachtgever van berichten van klanten/relaties van Opdrachtgever gedurende de met Opdrachtgever overeengekomen uren waarop de telefooncentrale van Opdrachtgever niet wordt bediend.

 

Diensten

De door Opdrachtnemer te verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst.

 

Externe Meldkamer

De door Opdrachtnemer benutte en aangewezen meldkamer van derde.

 

Meldkamer

De centrale meldkamer van opdrachtnemer.

 

Mobiele surveillance

Beveiligingsdienst door surveillanten van de opdrachtnemer die niet gestationeerd zijn in of bij een object, welke bestaat uit het bezoeken en het controleren van het object, al dan niet met behulp van een surveillanceauto.

 

Object

Het pand of perceel, complex of installatie waarop de diensten betrekking hebben e.v.a. in ruime zin des woord, s.

 

Objectbeveiliging

Beveiligingsdiensten door personeel van opdrachtnemer dat is gestationeerd in of bij het object.

 

Opdrachtgever

De partij(en) die al of niet via een gemachtigde met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

 

Opdrachtnemer

Het bedrijf dat de Beveiligingsdiensten dan wel advies, recherche of schadeonderzoek diensten en bijkomende werkzaamheden aanbiedt en aflevert.

 

Overeenkomst

De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarvan deze voorwaarden deel uitmaakt.

 

Personeel

Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij opdrachtnemer, die door opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

 

Riskmanagement

Advisering consultancy en (project)management door opdrachtnemer op het gebied van beveiliging en bewaking.

 

Services

Receptiediensten alsmede daarmee vergelijkbare diensten, door servicemedewerkers van opdrachtnemer die zijn gestationeerd in of bij het object van de opdrachtgever.

 

Sleutels

Sleutels key-cards afstandbedieningen en alle mogelijke middelen waardoor toegang tot een object kan worden verkregen.

 

Tarief

De vergoeding die de opdrachtgever dienst te betalen voor de overeengekomen diensten.

Hoofdstuk 2 Algemeen

2.1 Algemeen

2.1.1 Toepasselijkheid

2.1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en iedere overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken dan wel bepalingen van een van de hoofdstukken van deel 2 van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door opdrachtgever zijn verricht.

2.1.1.2 Opdrachtnemer is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij de opdrachtnemer die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn orders en/of overeenkomsten prevaleren de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer, tenzij ingevolge een schriftelijk vastgelegde afspraak daarvan wordt afgeweken.

2.1.1.3 Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

2.1.2.1 Aanbiedingen en offertes

2.1.2.1 Alle aanbiedingen en offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Opdrachtnemer is slechts aan zo’n aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de in de aanbieding/offerte genoemde termijn door opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien door opdrachtnemer geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding/offerte 30 dagen na datumaanbieding/offerte.

2.1.2.2 In afwijking van het bepaalde artikel

6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is opdrachtnemer niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door opdrachtgever van de aanbieding/offerte van opdrachtnemer.

2.1.2.3 Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere diensten bestaat geen verplichting voor opdrachtnemer tot het verrichten van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard.

2.1.2.4 De overeenkomst komt tot stand door en op het moment van: a. Het verzenden van een opdrachtbevestiging door de opdrachtgever b. Het schriftelijk bevestigen door de opdrachtnemer van een order , of c. Het aanvaarden van een aanbieding/offerte bedoeld in art.

2.1.2.1. door de opdrachtgever, of d. De feitelijke aanvang van werkzaamheden e/of diensten door de opdrachtnemer.

2.2 Uitvoering van de overeenkomst

2.2.1. Algemeen

2.2.1.1 De verbintenis van de opdrachtnemer is een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen. Opdrachtnemer zal van overheidswege geselde voorschriften die van toepassing zijn op de diensten naleven. Alle eisen door opdrachtgever aan diensten worden gesteld moeten met opdrachtnemer nadrukkelijk zijn overeengekomen.

2.2.1.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde diensten te laten verrichten door derden.

2.2.2 Arbeidomstandigheden en middelen

2.2.2.1 Opdrachtgever verplicht zich om opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer verstrekt. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van de opdrachtgever waaronder kosten van het door opdrachtnemer zelf verkrijgen van die middelen volgens gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

2.2.2.2 Indien door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst diensten worden verricht in of bij het object, draagt opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval Communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO uitrusting.

2.2.2.3. Opdrachtgever zal de lokalen werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het personeel van de opdrachtnemer haar diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanig maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het personeel bij het verlenen van dienstenschade lijdt. Opdrachtgever zal opdrachtnemer regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in het object die als gevaarlijk voor het personeel kunnen worden beschouwd.

2.2.3 Kleding Het personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van opdrachtnemer dragen, tenzij met opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daar tegen niet verzetten.

Hoofdstuk 3 Meldkamer

3.1 Meldkamer

3.1.1. Waarschuwen en gegevensverwerking

3.1.1.1. Opdrachtnemer zal alleen de instanties en personen waarschuwen conform de schriftelijke instructies door opdrachtgever. Opdrachtnemer zal daarbij zoveel mogelijk de door opdrachtgever opgegeven volgorde aanhouden, maar is daaraan niet gebonden. Opdrachtnemer staat niet in voor het adequaat ingrijpen door de gewaarschuwde personen en/of overheidsinstanties.

3.1.1.2. Opdrachtnemer heeft het recht schriftelijke gegevens afkomstig van opdrachtgever op te slaan in een digitale databank. Wijzigingen van die gegevens moeten door opdrachtgever schriftelijk worden doorgegeven aan opdrachtnemer. Mutaties die door opdrachtgever worden opgegeven zullen in deze databank worden verwerkt. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer een actueel overzicht van de in de databank geregistreerde gegevens toezenden.

3.1.1.3. Bij een geschil waarbij de door de meldkamer geregistreerde signalen van de alarminstallatie en/of door de meldkamer geregistreerde gegevens van opdrachtgever in het geding zijn, is de registratie c.q. databank van de meldkamer doorslaggevend.

3.1.2. Nodeloos alarm Mede ter voorkoming van nodeloze alarmering van de politie en/of andere overheidsinstanties heeft opdrachtnemer het recht een alarmmelding eerst bij opdrachtgever te verifiëren. Bij meer de 10 nodeloze alarmmeldingen heeft opdrachtnemer het recht een bedrag van € 15,00 exclusief BTW per nodeloze melding in rekening te brengen dan wel, na schriftelijke waarschuwing de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Hoofdstuk 4 Inwerkingtreding

Bovenvermelde algemene voorwaarden voor het verrichten van diensten door Castellum Beveiliging, treden in werking op 1 januari 2007. Zij dienen als volgt te worden vermeld: Algemene Voorwaarden voor het Verrichten van Diensten door Castellum Beveiliging.

Heb je een vraag?

Heeft u een vraag of wilt u weten wat onze beveiligingsdiensten kunnen betekenen voor úw situatie?
Bel ons dan direct of neem contact op via email of het contactformulier.

Contact

Castellum Beveiliging
Westkanaaldijk 5-06
3542 DA Utrecht

Telefoon: 030 241 28 36
E-mail: info@castellumbeveiliging.nl
K.V.K: 30217408