ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden  Castellum Beveiliging.                                                                           

Hoofdstuk 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan Onder:

Alarminstallatie
Een bij of op het Object van Opdrachtgever geplaatste  installatie die geschikt is om via het openbare telefoonnet of een vaste lijnverbinding te worden aangesloten op de alarmcentrale van de Meldkamer van Opdrachtgever of op een externe meldkamer.

Alarmopvolging
Het doorgeven van de door de meldkamer ontvangen alarmmeldingen aan de door Opdrachtgever aangegeven personen en/of instanties, en indien overeengekomen, het op verzoek van Opdrachtgever ter plaatse instellen van een onderzoek naar de oorzaak van een alarmmelding.

Beveiligingsdiensten
Alle vormen van dienstverlening door Opdrachtnemer op het terrein van het terrein van beveiliging en diensten.

Boodschappendienst
Het aannemen van en ter verdere behandeling doorgeven aan Opdrachtgever van berichten van klanten/relaties van Opdrachtgever gedurende de met Opdrachtgever overeengekomen uren waarop de telefooncentrale van Opdrachtgever niet wordt bediend.

Diensten
De door Opdrachtnemer te verrichten Diensten zoals blijkt uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst.

Externe Meldkamer
De door Opdrachtnemer benutte en aangewezen meldkamer van derde.

Meldkamer
De centrale meldkamer van opdrachtnemer.

Mobiele surveillance
Beveiligingsdienst door surveillanten van de opdrachtnemer die niet gestationeerd zijn in of bij een object, welke bestaat uit het bezoeken en het controleren van het object, al dan niet met behulp van een surveillanceauto.

Object
Het pand of perceel, complex of installatie waarop de diensten betrekking hebben e.v.a. in ruime zin des woord, s.

Objectbeveiliging
Beveiligingsdiensten door personeel van opdrachtnemer dat is gestationeerd in of bij het object.

Opdrachtgever
De partij(en) die al of niet via een gemachtigde met opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Opdrachtnemer
Het bedrijf dat de Beveiligingsdiensten dan wel advies, recherche of schadeonderzoek diensten en bijkomende werkzaamheden aanbiedt en aflevert.

Overeenkomst
De overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarvan deze voorwaarden deel uitmaakt.

Personeel
Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij opdrachtnemer, die door opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Riskmanagement
Advisering consultancy en (project)management door opdrachtnemer op het gebied van beveiliging en bewaking.

Services
Receptiediensten alsmede daarmee vergelijkbare diensten, door servicemedewerkers van opdrachtnemer die zijn gestationeerd in of bij het object van de opdrachtgever.

Sleutels
Sleutels key-cards afstandbedieningen en alle mogelijke middelen waardoor toegang tot een object kan worden verkregen.

Tarief
De vergoeding die de opdrachtgever dienst te betalen voor de overeengekomen diensten.

Hoofdstuk 2 

Toepasselijkheid
2.1.1.1     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en iedere overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken dan wel bepalingen van een van de hoofdstukken van deel 2 van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een overeenkomst voorafgaan en op de diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door opdrachtgever zijn verricht.
2.1.1.2     Opdrachtnemer is niet gebonden aan de Algemene Voorwaarden die door opdrachtgever van toepassing zijn verklaard, tenzij de opdrachtnemer die voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. In het geval de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden in het algemeen van toepassing heeft verklaard op zijn orders en/of overeenkomsten prevaleren de Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer, tenzij ingevolge een schriftelijk vastgelegde afspraak daarvan wordt afgeweken.
2.1.1.3     Indien een of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In plaats van de nietige of vernietigde bepalingen zullen voorwaarden van toepassing zijn die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding/offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. Opdrachtnemer is slechts aan zo’n aanbieding/offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan binnen de in de aanbieding/offerte genoemde termijn door opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. Indien door opdrachtnemer geen termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding/offerte 30 dagen na datumaanbieding/offerte.

In afwijking van het bepaalde artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is opdrachtnemer niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door opdrachtgever van de aanbieding/offerte van opdrachtnemer.

Bij een samengestelde aanbieding/offerte voor meerdere diensten bestaat geen verplichting voor opdrachtnemer tot het verrichten van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgeven prijs, indien het andere gedeelte niet wordt aanvaard.

De overeenkomst komt tot stand door en op het moment van:

 1. Het verzenden van een opdrachtbevestiging door de opdrachtgever
 2. Het schriftelijk bevestigen door de opdrachtnemer van een order , of
 3. Het aanvaarden van een aanbieding/offerte bedoeld in art. 2.1.2.1. door de opdrachtgever, of
 4. De feitelijke aanvang van werkzaamheden e/of diensten door de opdrachtnemer
  Uitvoering van de overeenkomst

  Algemeen
  De verbintenis van de opdrachtnemer is een inspanningsverplichting waarbij opdrachtnemer de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen. Opdrachtnemer zal van overheidswege geselde voorschriften die van toepassing zijn op de diensten naleven. Alle eisen door opdrachtgever aan diensten worden gesteld moeten met opdrachtnemer nadrukkelijk zijn overeengekomen.
  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde diensten te laten verrichten door derden .

  Arbeidsomstandigheden en middelen
  Opdrachtgever verplicht zich om opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer verstrekt. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van de opdrachtgever waaronder kosten van het door opdrachtnemer zelf verkrijgen van die middelen volgens gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

  Indien door opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst diensten worden verricht in of bij het object, draagt opdrachtgever zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval Communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO uitrusting.

  Opdrachtgever zal de lokalen werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het personeel van de opdrachtnemer haar diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanig maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het personeel bij het verlenen van dienstenschade lijdt. Opdrachtgever zal opdrachtnemer regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in het object die als gevaarlijk voor het personeel kunnen worden beschouwd.

2.2.3  Kleding
Het personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van opdrachtnemer dragen, tenzij met opdrachtgever nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daar tegen niet verzetten.

Beperking van dienstverlening
De dienstverlening door opdrachtnemer is beperkt tot de diensten genoemd in de overeenkomst en de voor zover van toepassing objectgebonden werkinstructies die in onderling overleg door opdrachtgever en opdrachtnemer worden opgesteld.

In geen geval zal de dienstverlening kunnen bestaan uit het breken van een werkstakingen, het op enigerlei betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen opdrachtgever en een of meerdere derden of daarmee vergelijkbare activiteiten.

Strafbare feiten
Indien opdrachtnemer een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor opdrachtnemer of indien opdrachtnemer door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt. Aangifte door opdrachtnemer geschiedt onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor van derden of opdrachtgever ten gevolge van de aangifte. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken dienaangaande.

 Sleutels
Sleutels die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld worden gedurende twee maanden na beëindiging van de overeenkomst door opdrachtnemer bewaard: uit veiligheidoverwegingen zal daarna vernietiging plaatsvinden. Opdrachtgever is gehouden de sleutels binnen twee maanden af te halen. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer de sleutels aan opdrachtgever doen toekomen . Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten daarvan aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Indien sleutels tijdens de looptijd van de overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, verplicht opdrachtgever zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sloten en/of sleutelsystemen en nieuwe sleutels ter beschikking te stellen aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaat. Voor schade binnen de 48-uurstermijn wordt verwezen naar artikel 2.12.

2.3 Tarief

2.3.1.1     Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen tarief voor de overeengekomen diensten volledig en tijdig te betalen.
Opdrachtgever heeft geen recht op korting of verrekening.

De door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders is overeengekomen.

Prijswijziging
Indien Tijdens de duur van de overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden waaronder tenminste te beschouwen verhogingen ten gevolgen van wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen op de lonen en andere CAO kosten of premieverhoging, premieverhogingen voor sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede stijgingen van directe en indirecte (externe) kosten, is opdrachtnemer gerechtigd de met opdrachtgever overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, met inachtneming van in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop opdrachtnemer en opdrachtgever de overeenkomst hebben gesloten.

2.4  Betaling
Facturering en betalingstermijnen

Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum / op een door opdrachtnemer aan te geven wijze, tenzij op de factuur een afwijkende  betalingstermijn is gesteld. Indien binnen de vermelde termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd te rekenen vanaf 14 dagen factuurdatum. Opdrachtgever is voorts verschuldigd alle redelijke kosten die opdrachtnemer maakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, daaronder begrepen de kosten van een incassobureau, advocaat en/of deurwaarder. Opdrachtnemer zal bij verzuim  tenminste 15% van het factuurbedrag als buitengerechtelijk kosten in rekening mogen brengen. In geval de werkelijke kosten van de buitengerechtelijke maatregelen hoger zijn is opdrachtgever dit hoger bedrag verschuldigd.

 Gedeeltelijke betwisting en opschorting
Indien opdrachtgever de juistheid van een of meerdere facturen gedeeltelijk betwist, ontslaat dat opdrachtgever niet van zijn verplichting om het onbetwiste gedeelte van die facturen binnen de betalingstermijn te voldoen. Een ondeugdelijke betwisting kan nimmer een geldige reden zijn voor een gehele of gedeeltelijke weigering van opdrachtbever om de facturen van opdrachtnemer te voldoen.

Indien de facturen van de opdrachtnemer niet tijdig worden voldaan heeft opdrachtnemer het recht zijn werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Indien de facturen van de opdrachtnemer herhaaldelijk te laat worden betaald heeft opdrachtnemer het recht om in afwijking van de overeengekomen betalingstermijnen een voorschot te verlangen ter hoogte van maximaal drie maal de laatst verzonden termijnfactuur.

Toerekening van betaling
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaatsopeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Duur van de overeenkomst
Een overeenkomst kan voor onbepaalde of bepaalde tijd worden overeengekomen. De keuze van partijen is in de individuele overeenkomst vastgelegd met inachtneming van art.2.1.2.

Onbepaalde tijd
Elk van partijen is gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Bepaalde tijd
Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij door opdrachtgever of opdrachtnemer bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de afloop van de periode te kennen is gegeven dat de overeenkomst bij einde van de termijn afloopt.

Ontbinding
Elk der partijen kan de overeenkomst ontbinden indien de wederpartij nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken  tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst. Elk der partijen is tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, of in geval op de wederpartij de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.

Overmacht 
Ouder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien die niet aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend, waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen terrorisme, kwaadwillige Besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige kwaadwillige besmetting af te wenden. Of indien dit gevaar zicht heeft verwezenlijkt de gevolgen daarvan te beperken. Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de onderneming van de opdrachtnemer, stakingen elders voor zover opdrachtnemer daarvoor in zijn dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van opdrachtnemer aan hun verplichtingen, alsmede extreme weers-en verkeersomstandigheden.

Gevolgen
In geval van overmacht is opdrachtnemer zonder rechtelijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst direct te ontbinden zonder dat er voor opdrachtnemer een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert tijdens de uitvoering van de overeenkomst intreedt.

Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichting heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

Intellectueel eigendom
De intellectuele eigendomsrechten op door opdrachtnemer verstrekte bescheiden zoals rapporten , advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en door hem geleverde programmatuur blijven van de opdrachtnemer. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

Personeel
Opdrachtnemer kiest het personeel voor de ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren diensten aan de hand van de door opdrachtgever verstrekte informatie en met inachtneming van eisen waaraan het personeel op grond van de overeenkomst tussen partijen en de wet moet voldoen. Binnen voormeld kader is opdrachtnemer vrij in de keuze van haar personeel.

Indien het door opdrachtnemer ingezette personeel niet blijkt te voldoen aan de overeengekomen eisen en binnen redelijk termijn ook niet aan die eisen zal kunnen voldoen, dan wel de werkzaamheden structureel niet naar behoren verricht, zal opdrachtnemer op schriftelijk verzoek van opdrachtgever en na overleg met opdrachtgever het betreffende personeel vervangen.

Inwerken en opleiding
Indien het noodzakelijk is dat personeel van opdrachtnemer moet worden ingewerkt door opdrachtgever en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.

Overname Personeel
Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen en binnen zes maanden na afloop daarvan geen personeel van opdrachtnemer in dienst nemen en/of door personeel van opdrachtnemer werkzaamheden voor hem of derden laten verrichten op straffe van een direct opeisbare boete van € 15.000,00 per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel  voortduurt, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

Reclames
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen nadat hij het gebrek in prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten te worden gemeld aan opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer een klacht gegrond acht zal opdrachtnemer de diensten  alsnog verrichten zoals overeengekomen tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten onmogelijk of zinloos is , zal opdrachtnemer alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van hoofdstuk 2.12.

2.12   Aansprakelijkheid 

Beperkingen
Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van door opdrachtgever aan te tonen grove schuld of opzet van opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfs en gevolgschade waaronder in ieder geval wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die ( direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

2.12.1.2.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de diensten onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door omstandigheden geëiste spoed. De regels van zaakwaarneming (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing. Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een wijze van werken die bij opdrachtgever bekend is en waartegen hij schriftelijk geen bezwaar heeft gemaakt.

Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door namens opdrachtgever verstrekte gegevens. Opdrachtnemers is evenmin aansprakelijk voor onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken van de door opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen van) computer, semafoon, telefoon of telefaxstoringen, programmeringfouten, storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, waar dan ook veroorzaakt.

De aansprakelijkheid van opdrachtgever is in iedere geval beperkt tot de hoogte van de overeengekomen vergoeding van opdrachtnemer op jaarbasis, met een maximum van € 50.000,00 per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, en een maximum van € 1.000.000,00 per opdrachtgever per jaar, tenzij in voorkomende gevallen door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer een lager bedrag wordt uitgekeerd. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

Opdrachtnemer zal op verzoek van opdrachtgever informatie verstrekken over zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat sleutels, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer zijn toevertrouwd, door opdrachtnemer zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500,00 per gebeurtenis, met een maximum van € 10.000,00 per opdrachtgever per jaar.

Verweer Personeel
 Het personeel van opdrachtnemer kan zich jegens opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.

Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden jegens opdrachtnemer ter zake van verlies van of schade aan objecten en zaken waarvoor opdrachtnemer diensten verricht. Voorts vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer van vorderingen van personeel van opdrachtnemer tot vergoeding van schade geleden door dat personeel in de uitvoering van de werkzaamheden c.q. tijdens het verrichten van diensten te behoeve van opdrachtgever, tenzij die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dat personeel.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht
Geschillen over de overeenkomst en de nakoming daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, of enige andere terzake bevoegde rechter, indien opdrachtnemer verkiest. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Hoofdstuk 3

Meldkamer
Waarschuwen en gegevensverwerking

Opdrachtnemer zal alleen de instanties en personen waarschuwen conform de schriftelijke instructies door opdrachtgever. Opdrachtnemer zal daarbij zoveel mogelijk de door opdrachtgever opgegeven volgorde aanhouden, maar is daaraan niet gebonden. Opdrachtnemer staat niet in voor het adequaat ingrijpen door de gewaarschuwde personen en/of overheidsinstanties.

Opdrachtnemer heeft het recht schriftelijke gegevens afkomstig van opdrachtgever op te slaan in een digitale databank. Wijzigingen van die gegevens moeten door opdrachtgever schriftelijk worden doorgegeven aan opdrachtnemer. Mutaties die door opdrachtgever  worden opgegeven zullen in deze databank worden verwerkt. Op verzoek van opdrachtgever zal opdrachtnemer een actueel overzicht van de in de databank geregistreerde gegevens toezenden.

Bij een geschil waarbij de door de meldkamer geregistreerde signalen van de alarminstallatie en/of door de meldkamer geregistreerde gegevens van opdrachtgever in het geding zijn, is de registratie c.q. databank van de meldkamer doorslaggevend.

Nodeloos alarm
Mede ter voorkoming van nodeloze alarmering van de politie en/of andere overheidsinstanties heeft opdrachtnemer het recht een alarmmelding eerst bij opdrachtgever te verifiëren. Bij  meer de 10 nodeloze alarmmeldingen heeft opdrachtnemer het recht een bedrag van € 15,00  exclusief BTW per nodeloze melding in rekening te brengen dan wel, na schriftelijke waarschuwing de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Alarminstallatie en verbinding
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de plaatsing van een alarminstallatie die geschikt is om aangesloten te worden op de meldkamer van opdrachtnemer, de instandhouding van de verbinding het tijdig in en uitschakelen van de alarminstallatie en het gebruik van de alarminstallatie overeenkomstig de instructies/gebruikaanwijzing.

3.1.3.2.    Opdrachtgever dienst zorg te dragen voor de instructie van derden (bijvoorbeeld zijn personeel en/of huisgenoten en/of huurders)
Die met het oog op de correcte uitvoering van deze overeenkomst op de hoogte dienen te zijn van de bedieningsvoorschriften van de alarminstallatie en de procedure die gevolgd wordt bij een alarmmelding.

Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van storingen of gebreken aan de alarminstallatie en/of de verbinding door welke oorzaak dan ook.

Opdrachtgever is verplicht het personeel van opdrachtnemer toegang te verlenen tot het object voor het verrichten van noodzakelijke werkzaamheden aan de alarminstallatie.

Proefperiode en testen door opdrachtgever
De eerste veertien dagen na aansluiting van de alarminstallatie bij de meldkamer gelden als proefperiode. Tijdens de proefperiode zal bij alarmmeldingen alleen opdrachtgever worden gewaarschuwd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Opdrachtgever mag de alarminstallatie van tijd tot tijd testen, mits de meldkamer voordien daarvan op de hoogte is gesteld. Wanneer een en ander niet tevoren aan de meldkamer is gemeld en als gevolg daarvan alarmering plaatsvindt, wordt zulks als een nodeloos alarm aangemerkt en doorberekend.

3.2  Boodschappendienst
Algemeen
Opdrachtnemer staat niet in voor de bereikbaarheid van de personen aan wie de boodschappen moeten worden doorgegeven. Opdrachtnemer is slechts gehouden boodschappen door te geven en opdrachtnemer derhalve niet ingaan op verzoeken om informatie of commentaar en zal geen klachten in behandeling nemen . De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de onbereikbaarheid van de opgegeven personen.

Gegevens|
Op de registratie en mutatie van gegevens van opdrachtgever door de meldkamer van opdrachtnemer is paragraaf 3.1.1. van deze Algemene Voorwaarden van Overeenkomstige toepassing.

Extra vergoeding
Indien het werkelijke aantal door te geven boodschappen gemeten over een periode van drie maanden hoger blijkt dan te zijn overeengekomen, zal opdrachtnemer het aantal extra boodschappen in rekening brengen naar evenredigheid van de vergoeding voor het overeengekomen aantal boodschappen.

Telefoonvergoeding
Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de telefoon van opdrachtgever  wordt doorgeschakeld naar de meldkamer van opdrachtnemer dan wel dat zijn klanten tussen de overeengekomen tijdstippen contact opnemen met de meldkamer van opdrachtnemer via de daartoe opengestelde telefoonverbinding. Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk  voor storingen van of gebreken aan de telefoonverbinding door welke oorzaak dan ook.

Alarmopvolging en Mobiele surveillance 

Externe Meldkamer
Indien opdrachtgever niet is aangesloten bij de meldkamer van opdrachtnemer, maar bij een externe meldkamer, is opdrachtnemer nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor het functioneren van die meldkamer en de onjuistheid van de door die meldkamer verstrekte gegevens. De externe meldkamer is verantwoordelijk voor de registratie en mutatie van de waarschuwingsadressen en actiepatronen en draagt er zorg voor dat contact wordt opgenomen met de door opdrachtgever opgegeven personen. Voor het geval registratie en mutatie toch door de meldkamer van opdrachtnemer plaatsvindt, geldt paragraaf 3.1.1. van de deze algemene Voorwaarden onverkort.

Nodeloze controle bij Alarmopvolging
Een nodeloze controle zal ongeacht de oorzaak, alarmopvolging worden aangemerkt en aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de surveillant op verzoek van opdrachtgever naar het object moet komen , terwijl geen sprake is van een alarmmelding zal aan opdrachtgever eveneens een alarmopvolging in rekening kunnen worden gebracht.

Verhindering controleronde bij mobiele surveillance
De controles of bezoeken van een mobiele surveillant aan het object kunnen deel uitmaken van een ronde die tevens inspecties van objecten van andere klanten omvat. Teneinde de kosten van de beveiliging tot een redelijk niveau te beperken. De surveillant kan genoodzaakt zijn om een ander object met spoed te onderzoeken of aan een andere surveillant assistentie te verlenen waardoor de controle van het object van opdrachtgever kan worden vertraagd, onderbroken of overgeslagen. Voor schade van opdrachtgever die het gevolg is van een dergelijke verhindering is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

Openings- en sluitrondes
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor vertragingen van openingen en sluitingen van het object die het gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone verkeersdrukte en weeromstandigheden.

Objectbeveiliging en services

Rooster
Opdrachtnemer zal het vereiste personeel beschikbaar stellen overeenkomstig een met opdrachtgever overeengekomen rooster. Extra uren zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht. Voor een korte dienst (minder dan drie uur) wordt tenminste drie uur in rekening gebracht.

Minder uren
Indien door opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever minder uren worden geleverd dan waarin het rooster voorziet, leidt dat niet tot een vermindering van de prijs.

Huisregels
Het personeel van opdrachtnemer zal de voor het object geldende reglementen en/of huisregels naleven, voor zover de door personeel te verrichten taken dat toelaten.

Riskmanagement

Terbeschikkingstelling
Indien in het kader van het riskmanagement door opdrachtnemer personeel aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld voor de duur van het project, is opdrachtnemer gehouden om zodra hem bekend is op welke datum het project eindigt opdrachtnemer onmiddellijk doch in ieder geval een maand voor het einde van het project daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en werktijden van het aan opdrachtgever ter beschikking gestelde personeel voldoen aan VPB-CAO en aan de wettelijke voorschriften. Aanvang en duur van de vakantie wordt vastgesteld in onderling overleg tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en het ter beschikking gestelde personeel.

Opdrachtgever is de vergoeding voor het ter beschikking stellen van personeel verschuldigd over de volledig overeengekomen arbeidsomvang vermeerderd met een vergoeding voor eventueel meer gewerkte uren en door personeel gemaakte onkosten. Tenzij het personeel niet werkzaam is geweest wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, verlof of een andere reden die in de risicosfeer ligt van opdrachtnemer. Indien buiten de gebruikelijke werktijden werkzaamheden worden verricht gelden de met opdrachtgever overeengekomen

Opdrachtgever factureert aan de hand van de opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoording van het personeel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste invulling van gewerkte uren en overuren en van door personeel gemaakte onkosten.

Indien de opdrachtgever weigert de urenverantwoording voor akkoord te tekenen heeft opdrachtnemer het recht het aantal door het personeel gewerkte uren zelf vast te stellen overeenkomstig de opgave van de werknemer dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave vast te stellen op een overeengekomen arbeidsomvang.

Advies, Recherche en Schadeonderzoek
De opdrachtgever dient er voor in te staan dat de objectiviteit en/of integriteit van opdrachtnemer zal worden gewaarborgd. Indien de opdrachtgever aan deze verplichting niet (meer) kan voldoen , dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling onmiddellijk te ontbinden.

De opdrachtnemer is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten, met inachtneming van de overheidswege gestelde regels en de (privacy) gedragscode van de Sectie ARS van de V.P.B.

Rapportage
Ter afsluiting van de uitgevoerde opdracht brengt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever rapport uit van haar bevindingen.

Telkens wanneer de opdrachtnemer dat nodig acht dan wel wanneer dit met de opdrachtgever is overeengekomen brengt de opdrachtnemer tussenrapport uit aan de opdrachtgever.

De opdrachtnemer zal alle registraties, gegevens correspondentie, documenten en overige stukken met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van de opdracht bewaren gedurende een termijn van minimaal vijf jaren na indiening van het eindrapport. Kladstukken c.q. concepten zullen minimaal een jaar worden bewaard. Overige zaken die toebehoren aan opdrachtgever zullen met het eindrapport worden meegezonden naar de opdrachtgever.

3.6.3. Strategische Partners

Indien en voorzover de opdrachtnemer dit nodig acht voor een deugelijke uitvoering van de opdracht zal hij zich voorzover gebruikelijk in overleg met de opdrachtgever kunnen doen bijstaan door een of meer door hem deskundig geachte personen of instanties. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de opdrachtgever.

Hoofdstuk 4 Inwerkingtreding

Bovenvermelde algemene voorwaarden voor het verrichten van diensten door Castellum Beveiliging, treden in werking op 1 januari 2007.  Zij dienen als volgt te worden vermeld: Algemene Voorwaarden voor het Verrichten van Diensten door Castellum Beveiliging.